Táto webstránka používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového portálu zakacku.sk:

zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01   

ICO: 51666120


Zodpovedná osoba: Marek Králik    

Telefónny kontakt (zákaznícka linka): +421 914 260 111‬

E-mailový kontakt: kontakt@zakacku.sk

 

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,  zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Tento Reklamačný poriadok popisuje postup, akým spôsobom pristupovať v prípade uplatňovania práva kupujúceho týkajúceho sa chýb tovaru (ďalej tiež „reklamácia“) zaobstaraného od predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu zakacku.sk, dostupný na webovej stránke http://www.zakacku.sk a poddoménehttp://nabytok.zakacku.sk/,  (ďalej len „internetový obchod“). S týmto reklamačným poriadkom má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je naň dostatočne vopred upozornený.

 

Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

 

Ustanovenia obchodných podmienok (dostupných tu) a reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými PODMIENKAMI, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

Zákazník

 

Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar s cieľom svojho podnikania. Ak uvedie zákazník v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach pre kupujúceho – podnikateľa.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

 

Pokiaľ práva zo zodpovednosti za chyby nie sú uplatnené v reklamačnej lehote, resp. v lehote na uplatnenie práva z chýb, stávajú sa nevymáhateľnými.

 

II.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru

 

Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä počet balíkov a poškodenie škatule. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste a najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom online reklamačného formulára prístupného tu, elektronicky na e-mailovú adresu kontakt@zakacku.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 914 260 111‬. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nebude uznaná.

 

Povinnosť kupujúceho prezrieť dodaný tovar pred montážou

 

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom farebnom vyhotovení a z požadovaného materiálu a či nechýba žiadna jej časť v súlade s montážnym návodom. Ak zistí kupujúci poruchu, je povinný najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom online reklamačného formulára prístupného tu, elektronicky na e-mailovú adresu kontakt@zakacku.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 914 260 111‬. Táto prehliadka musí byť vykonaná pred montážou tovaru. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru a v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa uskutoční tým, že kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia vráti, sa o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom zníži.

 

Záručný list

 

Ku každému tovaru sa prikladá faktúra, ktorá môže slúžiť ako záručný list, pokiaľ sa tento nepriloží (závisí od výrobcu). Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Pokiaľ sa tovar neodoberá osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá kupujúci od dopravcu.

 

Podanie reklamácie

 

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

 

vyplnením online reklamačného formulára dostupného tu,

na e-mailovú adresu prevádzkovateľa kontakt@zakacku.sk,

poštou doporučeným listom na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01

osobným doručením.

 

Reklamáciu je možné uplatniť na ktorejkoľvek pobočke predávajúceho.

 

Podklady na posúdenie reklamácie

 

Kupujúci je povinný uviesť a dodať:

meno, priezvisko kupujúceho,

telefónny kontakt a e-mail kupujúceho,

číslo objednávky,

čo najvýstižnejší popis porúch,

uplatňovaný nárok (návrh - riešenie ),

číslo účtu pre prípadné vrátenie peňažných prostriedkov,

detailné fotografie poškodenia,

doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra a dodací list).

 

S cieľom správneho popisu porúch je kupujúci povinný pri popise poruchy uvádzať označenie jednotlivých súčastí tovaru podľa montážneho návodu, v prípade, že je k tovaru priložený.

 

Povinnosť kupujúceho poskytnúť súčinnosť

 

Kupujúci sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť súčinnosť predávajúcemu. V prípade dodania nedostatočných podkladov alebo informácií pre posúdenie reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim, kupujúceho informovať o nutnosti doloženia ďalších podkladov alebo informácií. V prípade, že kupujúci nedodá požadované podklady, neposkytne súčinnosť predávajúcemu a predávajúci tak nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť. Počas omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov nebežia predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovenej zákonom a týmto reklamačným poriadkom.

 

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

 

Nárok na uplatnenie zodpovednosti za chyby zaniká v nasledujúcich prípadoch, keď bola chyba spôsobená:

 

neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s používateľskou príručkou,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,

tovar bol poškodený vonkajšími udalosťami, ako sú prírodné živly,

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s PODMIENKAMI uvedenými v dokumentácii.

 

III.

AKOSŤ PRI PREVZATÍ TOVARU

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 

má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a technických noriem.

vec nemá právne vady.

 

IV.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby (tovar reklamovať) v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak. To sa však netýka:

 

pri veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;

na opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým používaním;

pri použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim; alebo ak to vyplýva z povahy veci.

 

Lehota na uplatnenie práva z chyby (reklamácie) začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sa dodávajú postupne, lehota začína bežať odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 

 

Nároky z chýb

 

Ak nemá vec vlastnosti uvedené v čl. III. tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať

 

dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti;

 

ak to nie je možné, môže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

 

Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci – spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby.

 

Primeraná zľava

 

Ak neodstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej lehote alebo že by uskutočnenie nápravy kupujúcemu – spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

Opakovaný výskyt chyby a väčší počet chýb

 

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci – spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci – spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

 

Postup pri reklamácii

 

Kupujúci – spotrebiteľ doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný výrobok na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01.

 

Tovar musí byť v úplnom stave. Je potrebné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci – spotrebiteľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a uviesť presný popis porúch a početnosť výskytu.

 

Písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie

 

Ak uplatňuje kupujúci – spotrebiteľ práva z chybného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať bez zbytočného odkladu potom, kedy kupujúci – spotrebiteľ uplatnil právo z chybného plnenia, písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci – spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje.

 

Lehota na vybavenie reklamácie

 

Ak je kupujúci – spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom. Po uplynutí lehoty 30 dní na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebude poskytovať predávajúcemu súčinnosť podľa čl. II. ods. 6 tohto Reklamačného poriadku, počas omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov na posúdenie reklamácie nebežia predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom a týmto Reklamačným poriadkom.

 

Vybavenie reklamácie

 

Reklamácia sa za vybavenú považuje okamihom, keď o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – spotrebiteľa uvedený pri uplatnení reklamácie. Kupujúci – spotrebiteľ má povinnosť si tovar vyzdvihnúť. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať poplatok za uskladnenie. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci – spotrebiteľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Náklady reklamácie

 

Ak bude reklamácia uznaná, má kupujúci – spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady  na dopravu) v nutnej výške. Je možné preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru .O preplatení nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie. Ak bude reklamácia zamietnutá, nesie náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na  dopravu) kupujúci – spotrebiteľ sám.

 

Ustanovenie tohto článku sa nepoužije pre kupujúceho – podnikateľa.<