Táto webstránka používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov sa využijú iba na zákonné potreby prevádzkovateľa stránok zakacku.sk.
Predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailovú adresu. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie a zrýchlenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia na marketingové účely predávajúceho a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, alebo písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01, Slovenská Republika.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, alebo písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01, Slovenská Republika.

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári sú dôverné, použijú sa iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania a telefónneho čísla prepravcovi s cieľom bezproblémového doručenia zásielky).

Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. 

Všetky dáta sú zabezpečené proti zneužitiu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom, a to počas 5 rokov. Na prianie zákazníka prevádzkovateľ vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová iba údaje pre potreby účtovníctva.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu spôsobom stanoveným týmito podmienkami vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Údaje, ktoré predávajúci o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník zmeniť na základe požiadavky zaslanej elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, alebo písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01, Slovenská Republika.


Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.