Táto webstránka používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového portálu zakacku.sk:

zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01, ICO: 51666120

Zodpovedná osoba: Marek Králik    

Telefónny kontakt (zákaznícka linka): +421 914 260 111‬

E-mailový kontakt: kontakt@zakacku.sk

 

 

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež označovaného ako „zákazník“) v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu zakacku.sk alebo novynabytok.sk dostupných na web stránkach  https://zakacku.sk/ , https://novynabytok.com a poddoméne https://nabytok.zakacku.sk/ (ďalej len „internetový obchod“). S týmito obchodnými PODMIENKAMI má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený.


Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

 

Ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku (dostupné tu) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.

 

Zákazník

 

Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež označovaný ako „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar s cieľom svojho podnikania. Ak uvedie zákazník v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach pre kupujúceho – podnikateľa.

 

Čl. II

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci môže realizovať kúpu tovaru z internetového obchodu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky – objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie sa predávajúci zaväzuje vykonať odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mail kupujúceho zadaný pri objednávke tovaru. Všetky potvrdené objednávky tovaru urobené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné pre kupujúceho i predávajúceho.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovým formulári predpísaných údajov a náležitostí, vrátane e-mailovej adresy kupujúceho, na ktorú mu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky.

 

Osobné údaje, ktoré uvedie kupujúci v objednávkovom formulári, sa použijú iba na zaslanie objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom.

 

Vlastnícke právo k tovaru

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.Po prevzatí tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

Fotografie tovaru v internetovom obchode

 

Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb sa nemusia plne zhodovať s obrázkami v internetovom obchode.

 

Miesto dodania tovaru

 

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

Súhlas kupujúceho s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

Právo predávajúceho zrušiť objednávku

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.

 

Čl. III

PLATOBNÉ PODMIENKY

Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri zhotovovaní objednávky v objednávkovom formulári. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

v hotovosti pri prevzatí tovaru;

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho na číslo účtu: SK7011000000002947055572.  Ako variabilný symbol je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky. Takto uhradená kúpna cena musí byť na účet predávajúceho pripísaná pred dodaním tovaru kupujúcemu;

V prípade neuvedenia variabilného symbolu , je potrebne ho dodatočne zaslať mailom na : kontakt@zakacku.sk

 

Zálohy

 

Zálohy na tovar či iné obdobné platby pred dodaním tovaru nie sú zo strany predávajúceho požadované.

 

Cena tovaru

 

Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú konečné, t. j. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, dopravné) vo výške uvedenej v čl. IV. ods. 4 týchto obchodných podmienok, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

 

Čl. IV

DODACIE PODMIENKY

Väčšina tovaru sa dodáva v demontovanom stave.

 

Dodacia lehota

 

Bežná dodacia lehota je vždy uvedená pri konkrétnom tovare i v produktovej karte. Dodacia lehota sa počíta od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. V prípade ak sa jedná o dodaciu lehotu dlhšiu ako 30 dní, kupujúci s takouto lehotou vyjadrí svoj vedomí súhlas odoslaním elektronickej objednávky – objednávkového formulára.

 

Miesto dodania tovaru

 

Tovar bude kupujúcemu doručený na určené miesto dodania dopravcom vybraným predávajúcim .

 

Spôsob a náklady na dodanie tovaru

 

Spôsob dodania tovaru a cenník za dopravu je dostupný detaile produktu . Ceny za dopravu sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov.

 

Opakované doručovanie

 

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Názov tovaru

 

Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu u výrobcu) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru sa zhoduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

 

Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru s dopravcom

 

Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä počet balíkov a poškodenie škatule. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste a najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu reklamacie@zakacku.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 914 260 111‬. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nemuí byť uznaná.

 

Povinnosť kupujúceho prehliadnuť dodaný tovar pred montážou

 

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom farebnom vyhotovení a z požadovaného materiálu a či nechýba žiadna jeho časť v súlade s montážnym návodom. Ak zistí kupujúci chybu, je povinný najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu kontakt@zakacku.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 914 260 111‬. Táto prehliadka musí byť vykonaná pred montážou tovaru. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru a v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa uskutoční tým, že kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia vráti prevdom na učet, sa o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom zníži.

 

Čl. V

PRÁVO KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade, že je zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci – spotrebiteľ právo od uzatvorenej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť bez udania dôvodu. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sa dodávajú postupne, lehota 14 dní začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.Kupujúci je povinný vratiť tovar v nepoškodenom stave.

 

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Ak odstupuje kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupného tu, elektronicky na e-mailovú adresu kontakt@zakcku.sk alebo písomne na adresu: zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01,. Pri odstúpení je kupujúci – spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu na vrátenie peňazí a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, sa vrátia odosielateľovi.

 

Vrátenie tovaru

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, zaväzuje sa kupujúci – spotrebiteľ neodkladne po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, odovzdať alebo zaslať tovar späť na adresu: zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. S vrátením kúpnej ceny tovaru podľa ods. 5 tohto článku je predávajúci oprávnený počkať dovtedy, kým vrátený tovar dostane, resp. kým mu nebolo kupujúcim preukázané zaslanie vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov), tovar nenesie známky používania, tzn. najmä kupujúci – spotrebiteľ nezačal s montážou tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa náhradu vzniknutej škody. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa uskutoční tým, že sa kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia vráti, o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom zníži.

 

Vrátenie peňažných prostriedkov

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy, vrátane nákladov na dodanie tovaru, vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. S vrátením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený počkať dovtedy, kým vrátený tovar od kupujúceho dostane, resp. kým mu nebolo kupujúcim preukázané zaslanie vráteného tovaru. Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci – spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Náklady spojené s vrátením tovaru

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

Ustanovenie tohto článku sa nepoužije pre kupujúceho – podnikateľa.

 

Čl. VI

PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že v priebehu obdobia, keď bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, prípadne sa objednávka dá realizovať len čiastočne, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje predávajúci i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu. V prípade že predávajúci odstúpil od zmluvy podľa tohto bodu a kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, prevedie sa mu táto suma späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny nákupnej ceny tovaru alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, prevedie sa mu táto suma späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 

Čl. VII

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia a postupu v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho (dostupného tu) a príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

 

Predávajúci neručí za chyby vzniknuté nesprávnym používaním výrobku alebo jeho neodbornou montážou.


Akosť pri prevzatí tovaru:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Čl. VIII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov sa využijú iba na zákonné potreby prevádzkovateľa servera.

 

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

 

Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, alebo písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 96701.

 

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, telefonicky, prípadne písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01.

 

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári sú dôverné, použijú sa iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania prepravcovi s cieľom bezproblémového doručenia zásielky).

 

 

Všetky dáta sú zabezpečené proti zneužitiu a sú umiestnené na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú zároveň využívané žiadnym iným subjektom, a to počas 5 rokov. Na prianie zákazníka prevádzkovateľ vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová iba údaje pre potreby účtovníctva.

 

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu spôsobom stanoveným týmito PODMIENKAMI vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Údaje, ktoré predávajúci o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník zmeniť na základe požiadavky zaslanej elektronicky na adresu kontakt@zakacku.sk, telefonicky, prípadne písomne na adresu zakačku, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 861/7, Kremnica 967 01,.

 

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.

 

Čl. IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku a platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na dodanie uvedenú v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

 

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky sú vyhotovené iba v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba v slovenskom jazyku.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na iných podmienkach. V takom prípade je dohoda zmluvných strán nadradená týmto zmluvným podmienkam.

 

Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kontakt@zakacku.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.